sayfalar

19 Şubat 2012 Pazar

SİON PROTOKOLLERİ

SİON PROTOKOLLERİ

 

 

SİON PROTOKOLLERİ...
BUGÜN YAŞADIKLARIMIZI ANLAMAK İÇİN BU PROTOKOLLERİ HERKESİN BİLMESİ GEREKİR :
Gizli Sion (Siyon) Protokolleri
Bu protokoller, 1905'te Rusya'da toplanan Siyonistler tarafından hazırlanmış ve bahsi gecen çoğu hedeflerine ulaşmıştır. Ayrıca bu konuya ilgisi olan arkadaşlar; Sergius Nilus'un "Siyon Liderlerinin Protokolleri" isimli kitabını okuyabilirler.


Protokolleri eklerken amacım anti-semitizm değil. Sadece dünyayı ele geçirmek için yapılmış planlar olabileceğinin bir kanıtı olarak paylaşmak istedim. Protokoller, çok uzun olduğu için ilk beş protokolün kısaltılmış bir şeklini ekledim. İnternette orijinal çevirilerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca protokoller üzerine yazılmış bir çok kitapta bulunmakta. Cidden, dikkat çekici maddeleri yer alıyor. Protokoller hakkında gerçek olmadığını iddia edenlerin yanı sıra, abartılı bir şekilde tekrar düzenlendiğini savunanlar da var. Dediğim gibi, bana ilginç geldiği için paylaşıyorum. Yorum sizin.
Sion Liderlerinin Protokolleri

PROTOKOL 1
a) Yaradılışın kanununa göre hak, kuvvette yatar.

b) Ahlâka uygun bir şekilde hüküm süren bir hükümdâr, mâhir bir politikacı değildir ve bundan dolayı tahtında sağlam duramaz. Hükmetmek isteyen kimse, hem kurnazlığa hem de yapmacılığa başvurmalıdır. Açık sözlülük ve dürüstlük gibi halk arasında meziyet sayılan vasıflar, siyâsette bir kusurdur.

c) Yahudi olmayan halk, alkollü içkilerle düşünce kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Onların gençliği klasizm ve ilk çağ ahlaksızlığı ile ve içlerine soktuğumuz özel ajanlarımız, öğretmenler, hizmetçiler, zenginlerin evlerinde mürebbiyeler, takipler vasıtası ile zehirlenerek ahmak bir şekilde yetiştirilmişlerdir.

d) Gâyemizi elde etmeğe hizmet edecekleri zaman rüşvetçilik, düzenbazlık ve hıyanet hususlarında duraklamamalıyız.

e) Çok eski zamanlarda, "hürriyet, eşitlik, kardeşlik" kelimelerini halk kitleleri arasında ilk defa biz bağırdık. O günlerden beri her taraftan gelip bu oltaya takılan budala papağanlar tarafından bu kelimeler, çok defa tekrar edildi. Bu kelimeler, dâimâ barışı, sükuneti, dayanışmayı yok eden, Yahudi olmayan devletlerin bütün müesseselerini tahrip eden mahvedici kurtçuklar oldular

PROTOKOL 2
f) Halkın içinde kabiliyetleri ve kölece itaatlerine göre titiz bir dikkatle seçeceğimiz idareciler, idare etme sanatında eğitim görmemiş kimselerden olacak ve bundan dolayı kendilerinden müşavirleri ve uzmanları olan çocukluklarından beri bütün dünya işlerini idare etmek için yetiştirilen bilgi ve zeka sahibi kimselerin ellerinde oyuncak olacaklardır.

g) Bırakın; bizim onları ilmin emirleri diye kandırdığımız oyunların başrolünü oynasınlar. Bizim tertip ettiğimiz Darwinizm, Marksizm, Nietzche'nin başarılarını dikkatle düşünün. Biz Yahudiler için bu direktiflerin Yahudi olmayanların üzerinde nasıl bir bölücü etki yaptığını görmek herhalde zor olmayacaktır.
PROTOKOL 3
h) Anayasal devletlerin dengesini bozduk. Bugünlerin anayasal terazileri, kısa zamanda kırılacaktır. Çünkü üzerinde döndüğü ekseni aşınıncaya kadar, durmadan sarsılsın diye biz onu dengesiz kurduk

ı) Biz, avam (halk) tabakasını açlığın doğurduğu sıkıntı, haset ve kin ile harekete geçirecek ve yolumuzun üzerinde bizi engelleyen ne varsa onların elleri ile silip yok edeceğiz. Bütün dünyâya hükmedecek olan hükümdarımızın taç giymesi vakti gelince, aynı eller ona engel olabilecek her şeyi ortadan kaldıracaklardır.

i) Halk, kendisine "hürriyet" adı altında her türlü müsaade ve müsâmahada bulunulduğunu görünce kendisini hükümdar tahayyül ederek yolunun üzerindeki iktidâra saldırdı. Fakat tabiî diğer bütün körler gibi, birçok engele rastladı. Bir kılavuz arama telâşına kapıldı. Eski durumuna dönme idrâkine aslâ sâhip olmadı ve bütün iktidârını bizim ayaklarımızın altına attı. Bizim "büyük" ismini verdiğimiz Fransız İhtilâli'ni hatırlayın. Onun hazırlanmasındaki sırlar, bizce gâyet iyi bilinmektedir. Çünkü o, (Fransız İhtilali) tamâmen bizim ellerimizin eseridir. O vakitten beri dâima dünya için hazırladığımız Siyon kanından müstebit kral lehinde, en sonunda bizden bile dönmeleri için halkı bir hareketten diğerine sevk ediyoruz.

j) "Hürriyet" kelimesi, insan topluluklarını her kuvvete, her çeşit otoriteye, karşı savaşa sevk eder. Bunun içindir ki, biz krallığımızı kurduğumuz zaman, zâlim bir prensip ifâde eden ve kitleleri kana susamış hayvanlar hâline getiren bu kelimeyi hayat lügatinden silmeğe mecbûr olacağız.

PROTOKOL 4-5
k) Görünmeyen bir kuvveti kim ve ne gibi bir durumda devirebilir? Bizim kuvvetimiz tamamen böyle bir kuvvettir. Yahudi olmayanların masonluğu, bir paravana olarak bize ve amaçlarımıza körü körüne hizmet eder.

l) Bir zaman için dünyâdaki bütün Yahudi olmayanların bir koalisyonu bizimle belki başarılı bir şekilde mücâdele edebilirdi. Fakat onların aralarında mevcût ve kökleri şimdi aslâ koparılıp çıkarılamayacak derecede derine atılmış olan anlaşmazlıklar sebebiyle bu tehlikeye karşı emniyette bulunmaktayız. Biz, Yahudi olmayanların şahsî ve kavmî hesaplarını, son yirmi asır boyunca besleyip çok geliştirdiğimiz dinî ve irkî kinlerini birbirlerinin karşısına çıkartır. Bu sebepledir ki, bize karşı kolunu kaldıran herhangi bir yerdeki bir devlet, destek görmeyecektir.

m) Yöneticiliğimizin en mühim amacı, şu hususları ihtivâ eder (içerir): "Halkın zihnini tenkit (eleştiri) ile bozmak, onu mukâvemet uyandıran ciddî düşüncelerden uzaklaştırmak, zihnî kuvvetleri boş nutukların sahte savaşı ile meşgûl etmek."

n) Kamuoyunu avucumuzun içine almak gâyesiyle her taraftan birbirlerine zıt fikirleri netîce çıkamayacak şekilde karşı karşıya getirerek, bu karışıklık içinde Yahudi olmayanların başlarının dönmesi ve her çeşit siyâsî mevzûlarda hiçbir fikir sâhibi olmamanın en iyi hal olduğu kanaatine varmaları için, yeterli bir zaman boyunca çalışarak onları şaşkın hâle getirmeliyiz. Halkın siyâsî mevzûları anlamaması gerekmektedir. Çünkü o mevzûlar, yalnız halkı idâre edenler tarafından anlaşılır. İste bu birinci sırdır.

PROTOKOL 6
o) Siyâsî bir güç olan "Yahudi olmayanların aristokrasisi" öldü. Bizim onu hesaba katmağa ihtiyâcımız yoktur. Fakat arazi sâhibi olarak kendi kendilerine yeter oldukları müddetçe, hâlâ bize zararlı olabilirler. Bundan dolayı her ne pahasına olursa olsun onları topraklarından uzaklaştırmak bizim için elzem (gerekli)dir. Arazi vergilerinin arttırılması ile arazilere borç yüklenerek bu amaç en iyi bir şekilde elde edilecektir. Bu tedbirler, arazi sâhiplerini engelleyecek, arazi sâhiplerini âciz ve kayıtsız şartsız itaat etme durumunda tutacağız.

ö) Yahudi olmayanların sanayisini tamâmen çökertmek için Yahudi olmayanların arasında geliştirdiğimiz lüksü ve spekülâsyonun yardımına getireceğiz. Çünkü lüks için hırslı talep, herşeyi yutup bitirmektedir.

p) Biz, işçi ücretlerini yükselteceğiz; fakat bu, işçilere hiçbir menfaat sağlamayacaktır. Çünkü biz aynı zamanda hayat için en lüzumlu şeylerin fiyatlarında da yükselme meydana getireceğiz ve bunun ziraat ve hayvancılıktaki gerileme sebebiyle olduğunu iddia edeceğiz. Aynı işçileri anarşiye ve sarhoşluğa alıştırarak üretim kaynaklarını kurnazlıkla ve el altından derin bir şekilde mahvetmeğe çalışacağız.

PROTOKOL 7
r) Silâhlanmanın hızlandırılması ve polis kuvvetlerinin arttırılması yukarıda bahsedilen plânların yerine getirilmesi için tamâmen elzem (gerekli)dirler. Biz istiyoruz ki, dünyâdaki bütün devletlerde bizlerden başka ancak proletarya sürüleri bizim menfaatlerimize bağlı birkaç milyoner, polisler ve askerler bulunsun.

s) Ekonomik anlaşmalarla veyâ borç yükümlülükleri ile her devletin kabînelerinde gördüğümüz bütün iplikleri entrikalarımızla karmakarışık bir hâle getireceğiz. Bu hususta başarıya ulaşmak için müzâkereler ve anlaşmalar sırasında büyük kurnazlık ve tesir kullanmalıyız. Fakat "resmî lisan" denen hususlarda bunun zıddı taktikleri kullanacak, dürüstlük ve uysallık maskesi takınacağız. Dikkatlerine sunduğumuz şeylerin yalnız dışına bakmaya alıştırdığımız Yahûdi olmayan millet ve hükümetlerin bu durumda bizi hâlâ insan soyunun iyilik edici ve kurtarıcıları olarak kabûle devâm edeceklerdir.

ş) Siyâsette başarının başlıca sebebi teşebbüslerindeki gizliliktir. Diplomatın sözü işlerine uymamalıdır.

t) Avrupa'nın Yahudi olmayan hükümetlerini kontrol altında tutma sistemimiz kısaca şöyle özetlenebilir: Onlardan bir tânesine karşı kuvvetimizi yıldırıcı teşebbüslerle göstereceğiz. Hepsine karşı ise; eğer bize karşı umûmî bir ayaklanmaya imkân verirsek, Amerika, Çin ve Japonya topları ile cevap vereceğiz.

PROTOKOL 8
u) Biz, hükümetimizi iktisatçıların bütün dünyâsı ile kuşatacağız. Şu sebeple ki, iktisâdî ilimler, Yahudilere verilen öğretiminin başlıca mevzûunu teşkîl ederler. Yine bizim etrâfımızda bankerler, sanâyiciler, sermâyedarlar ve bilhassa milyonerlerin bütün kadrosu bulunacaktır. Çünkü esâsında her şey, rakamlar meselesi ile halledilecektir.

PROTOKOL 9
ü) Aslında bizim Masonik parolamızın ifâdeleri liberal kelimeler yâni "hürriyet, eşitlik, kardeşlik", biz krallığımızı kurduğumuz zaman bizim tarafımızdan artık bir parola teşkîl etmeyen ve sâdece bir idealizm ifâde eden sözler hâline yâni "hürriyet hakki, eşitlik vazifesi, kardeşlik ideali" sekline çevrilecektir. Böylece o sekle sokulacaktır ki boğayı boynuzlarından yakalamış olacağız.

v) Biz, şimdiden kendimizinkinden başka her çeşit idâreyi, her ne kadar onlardan çoğu hukûken mevcut bulunuyorlarsa da, fiilen yok etmiş bulunuyoruz. Şimdiki zamanda eğer herhangi bir devlet, bize karşı bir itirazda bulunursa, bu durum bizim önceden verdiğimiz yetki ve bizim emrimiz iledir. Çünkü onların Yahudi düşmanlığı, küçük yaştaki kardeşlerimizi terbiye etmemiz husûsunda bize gereklidir. Daha fazla açıklamaya girmeyeceğim; çünkü bu mesele, aramızda birçok defalar müzâkere mevzuu teşkîl etmiştir.

y) Herşeyi yutan terör usulleri, bizimdir. Hizmetimizde her fikir ve her nazariye mensubu şahıslar, monarşiyi geri getirmek isteyenler, demagoglar, sosyalistler, komünistler ve her çeşitten ütopik hayalciler vardır. Biz, onların hepsini vazifeye koşturduk.

z) Yanlış oldukları bizce bilinen, bununla berâber tarafımızdan telkîn edilen prensip ve teoriler içinde yetiştirmek sûretiyle Yahudi olmayanların gençliğini aldattık, şaşırttık ve bozduk.

PROTOKOL 10
aa) Hükümet darbemizi başardığımız zaman çeşitli halklara söyle diyeceğiz: "Her şey çok kötü bir şekilde idi, herkes izdi rap ile ezildi. Biz size eziyet veren sebepleri, milliyetler, hudutlar, tedâvüldeki paraların farklılıklını ortadan kaldırıyoruz. Tabiî bize itaat sözü verip vermemekle serbestsiniz, fakat bizim size ne sunduğumuz husûsunda siz herhangi bir deneme yapmadan onun sizce teyit edilmesinin doğru bir hareket olması mümkün müdür?" O zaman avam (halk), bizi övecek ve bizi ümit ve intizârın hep birlikte yapılan zafer alayında ellerinin üzerinde taşıyacaklardır.

ab)Yahudi olmayanlar eğer zamânı gelmeden neler cereyan ettiğini tahmin ederlerse onların bize karsı silâhla ayaklanacaklarını söyleyebilirsiniz. Fakat biz Batı’dan buna karşı öyle korkutucu bir terör manevrası hazırladık ki en cesur kalpler bile ürker. Metrolar, yeraltı geçitleri o zamandan evvel oralardan bu başşehirler bütün teşkilatları ve arşivleri ile birlikte havaya uçurulacaklardır.

ac) Bu plânlar mevcut müesseseleri hemen simdi baş aşağı etmeyecektir. Bunlar onların yalnız ekonomilerinde değişiklik yapacaktır ki böylece bizim plânımızda çizilen yollar istikâmetine yönelmiş olacaklardır.

aç) Liberalizm zehrini devlet organizmasına soktuğumuz zaman onun bütün siyâsî görünüşü değişikliğe uğradı. Devletler öldürücü bir hastalığa yakalanmışlardır: Kan zehirlenmesi… Geri kalanlar ise, onların can çekişmelerinin sonunu beklemektir..

PROTOKOL 11
ad) Yahudi olmayanlar bir koyun sürüsüdür ve biz onların kurtlarıyız ve sizler biliyorsunuz ki kurtlar koyun sürüsüne daldıkları zaman neler olur?..

ae) Allah bize, biz seçilmiş kavme, dağılma ihsân etti ve bütün gözlere bizim zayıflığımız şeklinde görünen bu dağılma içinde bizim bütün kuvvetimizi meydana çıkardı, bizi şimdi bütün dünyâ üzerindeki hükümdarlığımızın eşiğine getirdi.

af) Atmış olduğumuz temel üzerinde binâ kurmamız için şu anda pek fazla iş kalmış değildir.

Siyon, bir "tarikat" değil , "ülkü"dür. Yahudiler, buna "Zion" der. Siyon, bir dağın adıdır.