Şeytani Örgütler Ve Amaçları


Şeytani Örgütler Ve Amaçları

Bismillahirrahmanirrahim

  Selamün Aleyküm

 Bu yazımızda size şeytanın ve şeytana bilinçli bir şekilde hizmet eden şeytani örgütleri tanıtmaya çalışaçağız
İlk önce şeytanı tanıyalım ve amaçını öğrenelim

Öncelikle aşağıda ki ayetleri dikkatlice okuyalım

Araf süresi


10 Andolsun, size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. 
   Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz!

11. Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" dedik. 
    İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı.
 
12. Allah, "Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?" dedi. 
   (O da) "Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın" dedi.
 
13. Allah, "Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! 
    Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın" dedi.
 
14 Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver."
 
15. Allah da, "Sen süre verilenlerdensin" dedi.
 
16. Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, 
    yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin 
    dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım."

17. "Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından 
     sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın."  


18. Allah dedi ki: "Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, 
    onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum."  


19. "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. 
     Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz."
 
20. Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için 
    kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbiniz size bu ağacı ancak, 
    melek olmayasınız, ya da (cennette) ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı."
 
21. "Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim" diye de onlara yemin etti.
 
22. Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. 
    Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, 
   "Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?" diye seslendi.


  Evet ayetlerde çok açık ve net bir şekilde anlaşıldığı gibi şeytan biz Ademoğlunun en büyük düşmanıdır.
Peki neden düşmandır; Yüce ALLAH (cc) u şeytana Hz.Adem (as) a secde etmesini emrettiğinde şeytan
kibrine yenik düşerek ve kendisini ateş Hz.Adem (as) ında çamur olmasından dolayı kendisini üstün görmüş
ve secde etmeyi red etmiştir. Ama o esna YÜCE ALLAH (cc) u şeytanı imtihan etmekteydi.
Şeytanın yapması gereken sorgusuz sualsiz verilen emre uymaktı ama o Yüce ALLAH (cc) unun emri yerine
nefsine uydu ve kafirlerden oldu.
  Şeytan Yüce ALLAH (cc) u tarafından lanetlenmesinin sebepi olarak Hz.Adem (as) ve onun soyundan gelen biz Ademoğlunu
sorumlu tutuyor ve biz Ademoğlunu Yüce ALLAH (cc) u ya hakkı ile kul olamayaçağını savunuyor ve bunu kanıtlamak için
Yüce ALLAH (cc) u söz verip süre istiyor.

İşte bizim hayatımız budur;Şeytan bize savaş açmıştır tek amacı bizi imansızlaştırmak ahlaksızlaştırmaktır

  peki şeytan bunu nasıl yapıyor

Şeytan bu savaşta tek başına değil. şeytan cinlerdendir ve en büyük desteğide imansızlaşmış
ve kendisine bağlanmış cinleri ve etkisi altına almış olduğu insanları kullanır.

 Şimdi bu cinlerden ve insanlardan oluşan liderleride şeytan olan örgütleri kısaca tanıyalım

Masonlar ve illuminati

  Şimdi masonluk ve illuminati iki farklı örgütmüş gibi sunulur ama bu böyle değildir
Bu tür örgütler tamami ile şeytani örgütlerdir ama başlangıç noktası masonluktur. Masonluk
1700 lü yıllarda bir üst örgüt yaratmıştır buda illuminatidir. Çünkü masonluk artık deşifre olmuştur ve
kendisine başka bir oluşum oluşturması gerekmektedir ve bunuda illuminati çatısı altında
oluşturmuştur.. İlluminati masonluğun kabuk değiştirmiş halidir ama artık illuminatide deşifre olmuştur.
satanizm kominizm emperyalizm v.b ideolojiler akımlar masonluğun insanları parçalayıp yönetmek için
oluşturduğu şeytani kavramlardır

masonluğu kısaca tanıyalım


Masonluğun köklerini Çin'den Ortadoğu'ya, Eski Yunan'dan Şaman rahiplerine, eski Mısır'dan
Avrupa'nın şövalye tarikat larına kadar dünyanın çeşitli yer ve
topluluklarına dayandırmak mümkündür, zira Masonik ritüel lere bakıldığında ise
bu kadim öğretilerin tamamının etkileri görülebilmektedir. Fakat Masonluğun çok
uzun yıllar boyunca çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmesi ve 1390'da
Regius el yazmasına kadar hiçbir kayıt tutmamaları sebebiyle, asal kökeni
hakkında net ve kesin bir yargıya henüz varılabilmiş değildir.
Tüm dünyadaki Masonlar köklerini MÖ 10.yüzyılda yapılmış
olan Hazreti Süleyman Mabedi işçilerine dayandırsalar da,
bu işçilerin de önceden bu işi yaptıkları ve oraya hep
birlikte gittiklerinin bilinmesi, kökenleri daha eskiye taşımaktadır.

Ortaçağ'da nice ülkede Mason denilen duvarcı, taşçı gibi çeşitli yapı zanaatkarlarının
kurdukları meslek loncaları vardı. Bugün Operatif Mason adı verilenler işte bu loncalarda
çalışan yapı işçileridir. Bu loncalar da günümüzde Operatif Mason Locaları olarak anılır.
Bu localar, üyelerinin mesleki menfaaetlerini koruyan, aralarında büyük bir dayanışma ile
mesleki sırları kendi içlerinden dışarıya asla sızdırmayan kuruluşlardı.
Operatif Masonluğun piri ve en büyük ismi olarak, Hazreti Süleyman Mabedi'nin Baş Mimarı
Hiram Abif'in ismi üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır. Bu efsanevi kişilik, günümüz
Masonluğunun en önemli ritüellerinde yer alır ve insanın kendisini yüceltmesi
yolculuğundaki son noktanın, yani Kâmil İnsan olabilme serüveninin zirvesinin
sembolü olarak, Hiram şahsiyeti ve isminde vücut bulur.
Masonlukta çok önemli bir yeri Büyük Üstat Baş Mimar Hiram Abif,
Tanrı'ya atfedilen ilk yapı olan Süleyman Tapınağı'nın yapımında yanında
çalışan ve Üstatlık sırrı ile gizli kelimesini öğrenmek için güç kullanmak
isteyen üç Kalfa tarafından öldürülmüştür. Hiram Abif'in gömüldüğü yer belli
olmasın diye üzerine bir akasya ağacı dikilmiş ve böylece akasya, Masonlar
için kutsal ve özel bir anlama bürünmüş, Üstat derecesinin
önemli sembollerinden birisi olarak kabul görmüştür.Illuminati, (çoğul bir sözcük olup tekili Latince: illuminatus, Türkçe: aydınlanmış)
tarihteki adıyla Bavyeralı Illuminati, Rönesans döneminde 1 Mayıs 1776'da kurulmuş
gizli bir cemiyet. Modern İlluminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri
ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni'ni sağlamak amacıyla hareket eden,
monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği
sonlandırarak sosyal düzeni alt üst etmeyi planladığı öne sürülen; ancak faaliyeti
ve varlığı kanıtlanamamış bir topluluktur. Bazı komplo teorisyenleri, İlluminati
üyelerini ışığın insanları ya da aydınlanmışlar olarak addetmektedirler.


masonların ve illuminatinin kendi tabirleri ile hikayeleri yukarıda ki gibidir. Ama bu tamami ile uydurma
kendilerine bir kutsallık atf etme çabasından başka bir şey değildir. Bu hikaye ile insanlar
karşısında kendilerini zararsız bir örgüt gibi göstermek istiyorlar ama işin aslı hiçde öyle değildir
  Masonlar tamami ile semavi hiç bir din ile alakaları olmayan hatta semavi her dine düşman olan
bir örgüttür ve tamami ile şeytana tapınırlar..

şimdi masonluğun din e bakış açısına bakalım

‘’masonluk, muhalif kilisedir, muhalif dindir, ve mütezile mezhebindendir’’

(mason dergisi, Lacacia, sanat ilavesi,190)

‘’hristiyanlığa gelince, biz masonlar onun tamamen yıkılmasını temin etmeliyiz’’

(Fransız büyük şark locası bülteni, eylül 1885)

Aynı yüksek konseyin localara gönderdiği tamimlerde, yukarıda ki ifadeleri desteklemektedir.

‘’ masonlukla hristiyanlar arasında başlamış olan mücadele ölüme kadar gider.
Sulhu ve fasılası olmayan bir harptir bu’’

1901 de verilen resmi bir ziyafette birader delpeck diyordu ki:

‘’ Galile lerin zaferi 10 asırdır yaşamaktadır. Biliniz ki,
hristiyanlık bu kadar uzun ömürlü olamaz.
Galile efsanesi üzerine kurulmuş olan roma kilisesi,
localarımızın açılmaya başlamasından bu yana süratle çökmeye başlamıştır.

Masonlar arasında siyasi görüş ayrılıkları her zaman olmuştur
fakat tarihinin her döneminde farmasonluk şu prensip üzerinde sabit kalmıştır:
Dinlerin her türlüsüne ölüm, bütün gericilere ölüm’’ (Copin, P.O 8990)

evet yukarda masonların kendi açıklamalarından çok net görülüyorki
masonlar din düşmanıdır ki bununla beraber YÜCE ALLAH (cc) u yada düşmandırlar
peki kim bunlaarı bu derece saptırmıştır tabiki şeytan
Aşağıdaki ayetler gayet açık4-118. Allah o şeytana lânet etti ve o da, "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım" dedi.
 
4-119."Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) 
       hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da 
       şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.

4-120.Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. 
      Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.

Şimdi masonların ve illuminatinin sembollerine bakalım..Çünkü bu şeytani örgütler
tam anlamı ile sembol manyağıdırlar

(resimleri büyütmek için resme tıklayınız)

Masonların esasen taptıkları eski sözde güneş tanrısı Ra dır
bu tek gözde Ra nın sembolüdür çünkü bir gözü kördür

bu 1 dolardır piramit ve piramit üstündeki tek göz masonların 
ve illuminatinin sembolüdür. Tek göz Ra yı (şeytan) simgeler
şuanda herkes kabul etmektedir ki amerikayı masonlar kurmuştur  masonların en bilinen sembolü


masonların ve illuminatinin diğer bir putu
baphomet yani şeytanGeorge washington kendisi bir masondur ve washington da bulunan
heykeli ile baphomet putunun heykeli biçim olarak aynıdır


 masonların ve illuminatinin baphomet putuna yaptıkları ritüel
George washington unun mason kıyafeti ile çizimi


İlluminatinin medya alanında ki etkileri için aşağıdaki resimleri inceleyiniz (resimleri büyütmek için resme tıklayınız)

Madonna illuminatinin en sadık hizmetkarıdır

Jay z 


gaga


illuminatiyi masonluğu öven film büyük hazine

çizgi filmlerde bol bol bu kareleri görebilirsiniz

Gitti gidiyorun sembolü baphomet sembolüne çok benziyor
umarım bilinçli bir şey değildir

2012 londra olimpiyatlarının maskotları
tamami ile masonik bir sembol

Diyarbakırdaki anıt

herkesin bildiği çizgi film kanalı

sünger bob çocukların çok sevdiği bir çizgi film
tamami ile şeytani çocukları uzak tutun

yu gi oh aynı şekilde çocukların çok sevdiği bir film


fazla söze gerek yok sanırım her şey açık

jay z ve tom cruise ikiside şeytani örgüte üye


jim carry arka plandaki tek göz açık ve net görülüyor zaten

the simpsons çizgi filminden bir sahne

Aydın DoğanÖdülleri ödüle bakarsanız tek göz sembolüEvet şimdi bu konuları kısa keselim. Çünkü çok değişik kaynaklardan bu tür bilgileri
daha geniş bulabilirsiniz. Biz şimdi en can alıcı noktaya geçelim

  Şeytanın amacı nedir

Araf süresi


16. Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, 
    yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin 
    dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım."

17. "Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından 
     sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.


evet şeytan bizim imanlı olmamızı salih amel işlememizi istemiyor. Peki bunu nasıl başaraçak
vesvese vererek

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar); (114/5) 

şeytan vesveseleri tek başınamı yapıyor. hayır kendisine bağlı cinler ile ve bilinçli bir şekilde
kendisine bağlı insanlarla (illuminati , mason)

şimdi şeytanın insanlarla bu işi nasıl yaptığını öğrenelim

Subliminal Mesaj


Subliminal mesaj  başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır
ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda farkedilmemek üzere tasarlanmıştır.
Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkati tarafından farkedilemezler
ancak bu mesajların insan bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir.
Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.
Bu tekniklerin amaçları, etkililiği, kulanım sıklığı konuları tartışmalıdır ve şüphelidir

evet teknik açıklamsı bu. Subliminal mesaj günümüzde filmlerde müziklerde reklamlarda
tamami ile cinsellik isyan şiddet empoze edilmek için kullanılıyor.. Ama en çok da cinsellik empoze etmek için
kullanılıyor

peki neden cinsellik


Araf süresi 27


Ey Ademoğulları, şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için, 
elbiselerini sıyırtarak, onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. 
Çünkü o ve taraftarları, (kendilerini göremeyeceğiniz yerden) sizleri görmektedir. 
Biz gerçekten şeytanları, inanmayacakların dostları kıldık. 

evet şeytanın en büyük silahlarından biride cinsel günahlardır. Hz.Adem (as) babamız ve Hz. Havva (as) annemiz
elma yedikleri için cennetten kovulmadılar aslında cinsel dürtüye kapıldıkları için ve ayıp yerlerini
açtıkları için kovuldular..Şeytan da bunu çok iyi bildiği için en çok cinsel vesvese verir

şimdi bu cinsel vesveselerin (subliminal mesaj) örneklerine bakalım

walt disney'in ünlü mermaid çizgi filmi. Resimde görüldüğü
gibi erkek cinsel organı gizlenmiş


arka planda yarı çıplak kadın resmini görebilirsiniz

coke cola nın bir reklam afişi buzlar içine oral cinsellik gizlenmiş


görüldüğü gibi çizgi filmde sex kelimesi gizlenmiş.Bu sex kelimesi 
küçük çoçukların beynine kodlanıyor ve büyüdüklerinde tetikleniyor

walt disney diğer adı ile şeytanın şirketi. Görüldüğü gibi resim içine
erkek cinsel organı gizlenmiş

walt disneyin kral aslan çizgi filminde toz bulutunun
içine gizlenmiş sex subliminali


bir reklam afişi ama nedense meyveler cinsel organ
şeklinde


bu resmi hemen aşağıdaki resimle karşılaştırın ve 
resim içine ustalıkla gizlenmiş cinsel subliminal mesajları görün


bu resmi hemen aşağıdaki resimle karşılaştırın ve 
resim içine ustalıkla gizlenmiş cinsel subliminal mesajları görün
bu resmi hemen aşağıdaki resimle karşılaştırın ve 
resim içine ustalıkla gizlenmiş cinsel subliminal mesajları görün
Peki Şeytan bu tür vesveseler ve şeytani insanlar eli ile 
vermiş olduğu görsel
vesveseler (subliminal) mesajlar ile nasıl bir insanlık istiyor..Aşağıda ki resimleri
incelemeniz yeterlişeytan bu tür subliminal mesajlarla (görsel vesveselerle) özellikle çocuklarımızı küçük yaşta
bilinçlerini kirleterek ilerde asi ve imansız bir nesil olmalarını sağlamak istiyor.

bu durum sadece müslüman toplumlar için geçerli değildir. Bu durum tüm insanlık için geçerlidir
şeytan ve şeytani örgütler tüm insanlığa düşmandırlar..onlar için dil din ırk farketmez. Çünkü her ne kadar biz
farkında değilsek daha doğrusu günümüz dünya sistemi eğitim sistemi bize bunu unutturduysada şeytan bize olan
düşmanlığını unutmamıştır. Amaçı din dil ırk gözetmeden kandırabildiği kadar insanı kandırmak ve onları cehenneme
sürüklemektir.

  Yapmamız gereken islama kuran a sünnete sıkı sıkı sarılmak ve bu şekilde ölünceye kadar devam etmektir

Selam Ve Dua İle

Musab ER
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız