Filozofların Öğretileri eski medeniyetlerdeki peygamberlerin kitaplarından çalıntı ve modifiye'dir

Filozofların Öğretileri eski medeniyetlerdeki peygamberlerin kitaplarından çalıntı ve modifiye'dir.

Yunan felsefesinin Mısır felsefesinden çalıntı olduğunu yazan Amerikalı ünlü tarihçi George G. M. James, Aristo’nun Büyük İskender’in gaspettiği kitapları aldığını kaydetti.

Amerikalı tarihçi “Stolen Legacy: Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy” (Çalıntı Miras: Yunan Felsefesi Mısır Felsefesinden Çalıntıdır) adlı kitabında, kadim Yunan felsefesinin asıl sahiplerinin Mısırlı rahipler,(semavi dinler) mukaddes kitap yorumlayıcıları ve eğitim ve yazıda kullanılan gizli işaret olduğunu yazdı.

Kaynak; Amerikalı tarihçi “Stolen Legacy: Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy” (kitabın adı; Çalıntı Miras: Yunan Felsefesi Mısır Felsefesinden Çalıntıdır)

Eski Yunan'ın batıl inançları üzerine araştırmalar yapmış olan Axel W. Persson, Tarih Öncesi Yunan isimli eserinde şöyle der:

İlk baştan beri var olan tek Tanrı inancı, daha sonra Yunan dinsel mitlerinde gördüğümüz sayısız önemli önemsiz tanrısal kişiliklere dönüşmüştür. Benim görüşüme göre bu birçok ilahın varlığı, tek ve bir olan bir Tanrı'yı tanımlayan değişik isimlerin zamanla değişik yorumlanmasına bağlıdır.

Axel Persson, The Religion of Greece in Prehistoric Times, University of California Press, 1942, sf. 12

İdris “aleyhisselâm”: Şît aleyhisselâmın torunlarındandır. Allahü teâlâ, buna otuz sahîfe [forma] gönderdi. Eski Yunanlıların Hermens dedikleri kimse ve dahâ sonraki fesefeciler, fizik, kimya ve tıp (fen) bilgilerini, İdris aleyhisselâmın kitabından çaldılar.(yada modifiyedir) Kalem ile kitaplar yazan ve elbise ve deriden elbise diken budur.

İlahi (dini) metinleri insanlar zamanla bozar tahrif eder yok ederler. Allah- insalara yine kitap, Din peygamberler gönderir Allah her topluluğa bir peygamber indirmiştir. İlahi mesajın ulaşmadığı hiç bir millet yoktur. Kızılderililerden, Çinlilere, zencilerden, beyazlara...Putperest, politeist ( çok tanrılı) dinlerin kökenine (tarihi -bilimsel kalıntılara) baktığımızda hepsinde ilahi mesajın bozulmamış kırıntılarını görmek mümkündür.

(b)ilim ve ahlak bilgileri tamamen peygamberler tarafından getirilmiş ve zamanla bütün milletlere öğretilmiştir. Yahudi asıllı İskenderiye’li Numenius’a Platonun görüşleri tamamen Tevrat’tan alınmadır Yine Numenius Platonun Kanunlar adlı eserinin 10. kitabının Hz Musaya gönderilen On Emir (Evamir-i Aşere)den alıntıdır Bir başka Yahudi filozofu Lamplicus da Yunan filozoflarının, düşüncelerini Hz. Musa’nın kitaplarından çaldıklarını bildirmişti Yine Yahudi filozoflardan Philon da bilgilerin Tevrattan çalınmıştır Philon’a göre, Yunan filozofları (b)ilim ve ahlak bilgilerini Yahudilik’dininden devşirmişlerdir. Ancak Philon’a göre Yunan filozofları almış oldukları bu doğrulara kendi yanlış düşüncelerini de katarak insanlara aktarmışlardır..

Müslüman Endülüslü Kadı Said’in, Tabakatu’l-Ümem adlı eserinde, felsefi ilimleri tedvin ihya eden ünlü isimler arasında yer alan kişilerin, peygamberlerle ilişkilerinden bahsedildiği belirtilmektedir. Kadı Said’e göre, Empedokles bilgileri Şam’da Davut peygamberden öğrenip Yunan beldesine getirerek burada yayılmasına öncülük etmiştir..

Pythagoras da aynı şekilde bilgileri Mısır’da Davut peygamberin ashabından öğrenmiş ve onun bu geleneği Platon tarafından devam ettirilmiştir. ilahi kaynaklı bu bilgiler ilk kez bilimden bahseden kişi, batılılarca Agathedeamon ve bazı İslam kaynaklarında da Gûsâdîmûn, Agsâzîmûn, Agâzîmûn ve Âzîmun olarak isimlendirilen Şit peygamberdir.felsefede beş ezeli prensip olarak bilinen Allah, Akıl, Nefis, Mekan ve Boşluk ilkelerini ilk defa ortaya atan kişi Şit’tir..

Yunanlılara "Hint-Avrupalı" diyen tarihçiler, Zeus'u da bu açıdan değerlendirmekte ve onun diğer dillerde de "ilah" anlamında gelen "Theus", "Deus", "Dieu", "Dio" ile bir olduğunu söylemektedirler. Zeus kelimesi, batı dillerindeki harflerin telaffuz ve yazılış farklılıklarında, Şis (Şit) kelimesinin farklı telaffuzu olarak tanımlanmıştır.

peygamberlerden birisi de, müslümanlar tarafından İdris, Yahudiler tarafından Uhnuh, Mısır dinlerinde Toth, Zerdüştlük’te Hûşeng olarak kabul edilen ve Hermesü’l-Herâmise diye de adlandırılan Hermes’tir. Hermes’e Yunanca Merkür (Utarid) anlamına gelen Ermis de denilmektedir. Bu kelime daha sonra Arapça’ya Hermes olarak geçmiştir. Hermes, bütün bu dinler tarafından da bilim ve felsefenin kurucusu olarak kabul edilmekte ve filozofların babası (ebu’l-hükema) diye adlandırılmaktadır. Hermes’in, felsefenin kurucusu olduğunu savunanların başında, Endülüslü bir düşünür olan Mesleme b. Mecritî gelmektedir. Ona göre, felsefe ve diğer ilimler Allah tarafından Hermes’e bildirilmiş, ondan da diğer kavimler ve Yunan filozofları öğrenmiştir. Aristoteles ise bu ilmi belli kurallara göre düzenlemiştir

İlim ve ahlak ilk önce Lokman İdris ve Süleyman gibi peygamberlere verilmiş ve filozofların büyüklerinden sayılan Pythagoras da (b)ilim ve ahlak ilmini Süleyman peygamberden öğrenmiştir. Kethüdâze Arif Efendi de, bir çok ilim ilahi kaynaklı olup, peygamberler tarafından öğretildiğini savunmaktadır Mesela, ebced ilmi Hz. Adem e astronomi ve ahlaki ilmi de Hz. İdris’e dayanmaktadır.ilahi mesajların kırıntılarıdır..

Aristonun Historia Animalium eseri William Shakespeare'in (1564-1616), "Henry V" Platon kanunlar adlı eserinde ve daha birçok filozof eserlerindeki bilgiler, Ahlak,Yer ve Gök Katmanları ,Güneş ,Ay ,Evrenle İlgili bilgiler. Eski Peygamberlerin Eserlerinden (kitaplarından) Çalıntı ve geliştirilmiş (Modifiye Edilmiş) Bilgilerdir.

İmam Gazali “rahmetullahi teala aleyh” (Elmünkızü-aniddalâl) kitabında buyuruyor ki, eski Yunan felesofları tabiblik (tıp) ve astronomi bilgilerini eski Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” kitâblarından çaldılar.(modifiyedir) Ahlak ve terbiye usullerini de, eski ümmetlerdeki tasavvufculardan görerek öğrendiler.

Dipnotlar:

1; Amerikalı ünlü tarihçi George G. M. James tan Yunan ve Roma felsefesini bitiren araştırma Ünlü tarihçi 2;Amerikalı tarihçi “Stolen Legacy: Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy” (KİTABIN ADI : Çalıntı Miras: Yunan Felsefesi Mısır Felsefesinden Çalıntıdır

3; İmam rabbani Mektubat

4;İmam Gazali -Elmünkıüz-aniddalal

5;Axel W. Persson, Tarih Öncesi Yunan isimli eseri

6;Prof. f.arnd tecrübe-i kimya

6;İslam ve Yahudi alimleri (muteber din kitapları)

7; Büyük Larousse Ansiklopedisi

8;Yeni Rehber Ansiklopedisi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız