gene sharp taksim gezi parkı olayları

GENE SHARP
------------------
Kendisi cia in bir teorisyeni ...1990 larda bir kitap yayınlamış olduğu teorileri ...BALKAN devrimlerinde uygulandı...
Bugünlerde arap baharında da onun yöntemleri izlendi...

İşin ilginç yanı bugün Türkiye deki Gezi PArkı adıyla anılan eylem tarzı da ...onun teorileri tatbik ediliyor

işte onun yöntem olarak yapılmasını belirttiği hususlar :
--------------
198 Şiddetsiz Mücadele Yöntemi
--------------
1. Halk Konuşmaları
2. Muhalefet ve Destek Mektupları
3. Kurum ve Kuruluş Bildirileri
4. İmzalı Basın Açıklamaları
5. İddianame ve Niyet Beyannameleri
6. Grup veya Kitlesel İmza Kampanyalar

Geniş Kitleler ile İletişim
----------------------------------
7. Sloganlar, Karikatürler ve Semboller
8. Pankartlar, Posterler, Görsel İletişim Malzemeleri
9. El İlanları, Broşürler, Kitapçıklar ve Kitaplar
10. Gazeteler ve Mecmualar
11. Kayıtlar, Radyo ve Televizyon
12. Gökyüzüne veya Toprağa Yazılan Yazılar

Grup Temsilleri
-------------------------
13. Vekaletler ve Delegasyonlar
14. Sahte – Alaycı Ödüller
15. Grup Lobileri
16. Gözcülük – Nöbetçilik
17. Sahte Seçimler

Sembolik Halk Hareketleri
---------------------------------
18. Bayraklar ve Sembolik Renkler Sergilenmek
19. Semboller Giymek
20. İbadet ve Tapınma
21. Sembolik Nesneler Dağıtmak
22. Protesto için Soyunmak
23. Portre ve Tasvir Sergilemek
24. Kendi Malına Zarar Vermek
25. Sembolik Işıklar
26. Protesto için Boyama
27. Yeni İmza ve İsimler
28. Sembolik Sesler
29. Sembolik Islah ve Değerlendirmeler
30. Kaba El – Kol Hareketleri

Bireyler Üzerinde Baskılar
--------------------------------
31. Memurları “Avlamak”
32. Memurlar ile Alay Etmek
33. Arkadaşlık Etme
34. Gece Nöbetleri

Drama ve Müzik
-----------------------
35. Eğlendirici – Neşelendirici Hicivler ve Muziplikler
36. Oyun ve Müzik Gösterileri
37. Şarkı Söylemek

Geçit Törenleri – Yürüyüşler
---------------------------------------
38. Uygun Adım Yürüyüşler
39. Gösteriler – Onur Yürüyüşleri
40. Ruhani Yürüyüşler
41. Kutsal Yolculuklar
42. Araç Konvoyları

Ölülere Saygı Göstermek – Onları Onurlandırmak
--------------------------------------
43. Siyasi Matemler
44. Sahte Cenazeler
45. Demonstratif Cenazeler
46. Cenaze Törenlerinde Saygı Törenleri

Kamu Toplantıları – Meclisleri
----------------------------------
47. Protesto ve Destek Meclisleri
48. Protesto Toplantıları
49. Kamufle Protesto Toplantıları
50. Tartışmalar

Çekilme ve Feragatler
-------------------------
51. Çekip Gitmek
52. Sessizlik
53. Son Görevden Feragat Etmek
54. Sırtını Dönmek

SOSYAL DİRENİŞ YÖNTEMLERİ
----------------------

Bireylerin Dışlanması ve Kovulması
---------------------------
55. Sosyal Boykot
56. Seçici Sosyal Boykot
57. Lysistratik Eylemsizlik (Ör: Parnter ile Sevişmeme)
58. Aforoz Etme
59. Men Etmek – Yasaklamak

Sosyal Etkinliklere, Geleneklere ve Kurumlara Direnmek
----------------------------------------
60. Sosyal ve Spor Aktivitelerini Erteleme – Askıya Alma
61. Sosyal İşleri Boykot Etmek
62. Öğrenci Grevleri
63. Sosyal İtaatsizlik
64. Sosyal Kurumlardan Çekilme – Ayrılma

Sosyal Sistemden Çekilmek
------------------------
65. Evde Kalmak
66. Total Bireysel Direniş
67. İşçi “Firarları”
68. İltica
69. Kolektif Kaybolma
70. Protesto Göçü (ör: hicret)

EKONOMİK DİRENİŞ YÖNTEMLERİ: EKONOMİK BOYKOTLAR

Müşteri Eylemleri
-----------------------
71. Müşteri Boykotları
72. Boykot Edilen Ürünleri Tüketmemek
73. Tasarruf Politikası
74. Kira Ödememek
75. Kiralamayı Ret Etmek
76. Ulusal Müşteri Boykotu
77. Uluslar arası Müşteri Boykotu

Çalışan ve Üretici Eylemleri
--------------------------------
78. Emekçi Boykotları
79. Üretici Boykotları

Aracı Eylemleri
-----------------
80. Tedarikçi ve Alıcı Boykotları

Patron ve Yönetim Eylemleri
---------------------------------
81. Tüccar Boykotları
82. Mal – Mülk Satışlarını ve Alımlarını Ret Etmek
83. Grev ve Lokavtlar
84. Endüstriyel Desteğin Reddi
85. Tacirlerin “ Toplu Grevi ”

Hamillerin ve Finansal Kaynakları Eylemleri
------------------------------------
86. Banka Mevduatlarının Çekilmesi
87. Ücretleri, Borçları ve Tahakkukları Ödemeyi Ret Etmek
88. Borçların ve Faizlerin Ödenmesini Ret Etmek
89. Kredileri ve Fonları Kesmek
90. Ciro Reddi
91. Hükümet Parasını Ret Etmek

Hükümet Eylemleri
----------------------------
92. Yerel Ambargo
93. Tüccarları Karalisteleme
94. Uluslararası Satıcı Ambargoları
95. Uluslar arası Alıcı Ambargoları
96. Uluslar arası Ticaret Ambargoları

EKONOMİK DİRENİŞ YÖNTEMLERI: GREVLER

Sembolik Grevler
-----------------------
97. Protesto Grevleri
98. İhbarsız Grev (Şimşek Grevi)

Zirai Grevler
-----------------
99. Köylü Grevleri
100. Tarla Çalışanları Grevleri

Özel Grupların Grevleri
-------------------------
101. Dayatılmış Çalışmayı Ret Etmek
102. Mahkûm Grevi
103. Esnaf Grevi
104. Profesyonellerin Grevi
Olağan Endüstri Grevleri
------------------------------
105. Kurum Grevleri
106. Sanayi Grevleri
107. Sempati – Destek Grevi

Sınırlı Grevler
---------------------
108. Detaylı Grev
109. Tampon Grev
110. Yavaşlatma Grevi
111. Kurallara Harfi Harfine Uyarak İş Yavaşlatma
112. Hasta Raporu Alıp İşe Gitmemek
113. İstifa Grevi
114. Sınırlı Grev
115. Seçici Grev

Çoklu – Sanayi Grevleri
------------------
116. Genellenmiş Grev
117. Genel Grev

Grev ve Ekonomik Kapatmaların Birleşimi
118. Dükkan Kapatma
119. Ekonomik Kapama

POLİTİK DİRENİŞ YÖNTEMLERİ

Otoriteyi Ret Etme
--------------------------
120. Vatandaşlık Haklarından Feragat Etme
121. Kamu Desteğini Ret Etme
122. Direnişi Savunan Edebiyat ve Konuşmalar

Vatandaşların Devlete Direnişi
----------------------------
123. Yasama Organlarının Boykotu
124. Seçim Boykotu
125. Devlet İstihdamını ve Görevlerini Boykot
126. Devlet Departmanlarını, ajanslarını ve Diğer

Organlarını Boykot
--------------------
127. Devlet Eğitim Kurumlarından Çekilmek
128. Devlet Destekli Kurumları Boykot
129. İcra Kurumlarının Desteğini Ret Etme
130. Kendi İmza ve İşaretlerini Kaldırma
131. Atanan Kamu Görevlilerinin Kabulünü Ret Etme
132. Var Olan Kurumları Dağıtmayı Ret Etme

Vatandaşların İtaatsizlik Alternatifleri
----------------------------------------
133. İtaate Gönülsüzlük veya Yavaşlatmak
134. Doğrudan Denetimin Yokluğunda Sadakatsizlik
135. Popüler Sadakatsizlik
136. Gizli İtaatsizlik
137. Toplanma veya Toplantının Dağılmasını Ret Etme
138. Oturma Grevi
139. Zorunlu Askerliğe ve Sınırdışı Edilmeye Direniş
140. Saklanma, Kaçma ve Yanlış Kimlik Kullanma
141. “Gayri-Meşru” Kanunlara Sivil İtaatsizlik

Devlet Görevlilerinin Eylemleri
-------------------------------------
142. Devlet Yardımlarının Desteğinin Seçici Reddi
143. Emir ve Bilgi Zincirini Engellemek
144. Erteleme ve Engelleme
145. Genel Yönetimsel Direniş
146. Yasal Direniş
147. İcra ve Emniyet kurumlarına Seçici Direniş ve Kasıtlı Verimsizlik
148. Başkaldırı – İsyan

Yerel Devlet ile İlgili Eylemler
------------------------------------
149. Sözde Yasal Bahaneler ve Ertelemeler Üretme
150. Tamamlayıcı Devlet Birimlerinin Direnişi

Uluslararası Devlet Eylemleri
--------------------------------------
151. Diplomatik ve Diğer Temsillerde Değişiklikler
152. Diplomatik Etkinlikleri Ertelemek – İptal Etme
153. Diplomatik Tanımadan Vazgeçme
154. Diplomatik İlişkileri Kesme
155. Uluslararası Organizasyonlardan Çekilme
156. Uluslararası Organları Ret Etme
157. Uluslararası Kurumlardan İhraç

ŞİDDETSİZ MÜDAHALE YÖNTEMLERİ
-----------------------------------
Psikolojik Müdahale
----------------------------
158. Unsurları Teşhir Etmek
159. Oruçlar
a. Vicdani Baskı Orucu
b. Açlık Grevi
c. Hakikate Tutunma (Satragrata) Orucu

160. Ters Mahkeme
161. Şiddetsiz Taciz

Fiziksel Müdahale
----------------------

162. Oturma Eylemi
163. Dikilme – Ayakta Durma Eylemi
164. Yürüyüş Eylemi
165. Sert Bir Dille Eleştirme
166. Mill in Eylemleri
167. Ruhani Dua Eylemleri
168. Şiddetsiz Baskın
169. Şiddetsiz Hava Baskını
170. Şiddetsiz İstila
171. Şiddetsiz Nida
172. Şiddetsiz Blokaj
173. Şiddetsiz İşgal

Sosyal Müdahale
----------------------
174. Yeni Sosyal Düzenler Kurma
175. Tesisleri İşgal Etme Eylemi
176. Ağırdan Alma Eylemi
177. Konuşma Eylemi
178. Sokak – Gerilla Tiyatrosu
179. Alternatif Sosyal Kurumlar
180. Alternatif İletişim Sistemi

Ekonomik Müdahale
------------------------
181. Ters Grev
182. İş Yeri İşgal Grevi
183. Şiddetsiz Toprak Haczi
184. Abluka Bozma
185. Siyasi Amaçlı Sahtekârlık
186. Engelleyici Mubayaa
187. Malların Haczi
188. Ucuzlatma
189. Seçici Patronaj
190. Alternatif Pazarlar
191. Alternatif Ulaşım Sistemleri
192. Alternatif Ekonomik Kurumlar

Siyasi Müdahale
-----------------------
193. Yönetim Sistemlerine Aşırı Yüklenme
194. Gizli Ajanların Kimliğini İfşa Etme
195. Hapis Cezası Almaya Çabalamak
196. “Tarafsız” Hukuka Karşı Sivil İtaatsizlik
197. İşbirliğini Ret Ederek Çalışmak
198. Çift Yönlü Egemenlik ve Paralel Hükümet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Videolarımız